Stanovy

STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
“Antistalinistická ľavica”

Článok 1
Názov a sídlo združenia

Názov občianskeho združenia je Antistalinistická ľavica.
Sídlo občianskeho združenia je Staré Grunty 36, 84104 Bratislava.

Článok 2
Ciele združenia

Ciele občianskeho združenia sú: boj proti návratu stalinizmu, informácia verejnosti o stalinizme a stalinistických zločinoch, informácia verejnosti o rozdiele medzi marxizmom a stalinizmom, publikácia tlačív k týmto témam, vedenie internetového blogu antistaleft.sk, organizácia demonštácií a inej politickej práce na tento účel a podpora spoločenského a družstevného majetku zakladaním a podporou takýchto spoločností, spriatelených združení a zakladaním podporných platforiem a služieb pre rozvoj tohto majetku . Cieľom združenia je tiež prenájom a nájom úžitkových vecí za účelom tvorby komunitného priestoru a získania financií pre nákup spoločného majetku, ktorí budú užívať členovia občianskeho združenia, rovnako ako vedenie internetových stránok ubishare.org, ubidrive.org, ubiplan.org a stavba mobilnej aplikácie UbiRent. Pre naplnenie cielov združenia bude združenie narábať so svojim majetkom za účelom obhospodárenia nadbytku, teda podnikať, pričom s výsledkami tohto podnikania nemôžu byť spojené odmeny pre konateľov združenia. Podnikať bude združenie formou obchodovania s tovarom a poskytovania služieb.
Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Článok 3
Členstvo

ods. 1) Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby a z právnických osôb len družstvá a iné občianske združenia s podobnými cieľmi. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť. Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho. Členmi nemôžu byť členovia rasistických, sexistických a iných reakčných organizácií. K definícii reakčných organizácií čl. 7. Členmi nemôžu byť ľudia, ktorí chcú majetok združenia privatizovať a ktorí chcú vykonávať a vykonávajú činnosti pre zisk. Ako zisk je chápaný osobný príjem z vlastníctva kapitálu.
Ods. 2) Členstvo vzniká schválením žiadosti člena výkonným výborom. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
Ods. 3) Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady, podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia, voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia. Za aktivity v občianskom združení normálne nie sú odmeny, ak sa nejaké ustanovia, nesmú byť pravidelné a za dva mesiace presahovať mediánnu mzdu na Slovensku.
Ods. 4) Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení, aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní jeho cieľov.
Ods. 5) Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia. Na vylúčenie člena z občianskeho združenia je potrebné porušenie stanov združenia, viď článok 5, 6 a 7.

 

Článok 4
Orgány občianskeho združenia

ods. 1) Orgánmi združenia sú: členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia, výkonný výbor občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia, kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia.
Ods. 2) Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju výkonný výbor občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne ročne. Mimoriadne zasadnutie členskej rady môže zvolať minimálne jedna desatina členov. Je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas.

Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti: volí a odvoláva výkonný výbor občianskeho združenia, volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia, schvaľuje akékoľvek zmeny stanov (väčšinou dvoch tretín), schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou radou občianskeho združenia, schvaľuje výšku členského príspevku na kalendárny rok, rozhoduje o zániku občianskeho združenia, rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia. Členská rada má právo meniť stanovy združenia až na cieľ združenia v tom zmysle, že nesmie k nim nič pridať, čo by odporovalo existujúcim cieľom združenia. Členská rada má právo na konečné rozhodnutie v akomkoľvek rozhodnutí orgánov združenia. Na zasadnutí členskej rady vládnu princípy racionálnej diskusie, v tomto smere je obmedzená sloboda prejavu, viď čl. 6. Zasadnutia členskej rady sa dejú osobne a elektronicky.

Ods. 3) Výkonný výbor občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na jedenročné funkčné obdobie. Výkonný výbor je tvorený najmenej hovorcom/kyňou a predsedom/kyňou. Výkonný výbor občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Výkonný výbor občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu. Výkonný výbor občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.

Všetky rozhodnutia výkonného výboru sú podriadené dodatočným a potvrdzujúcim rozhodnutím členskej rady. Rozhodnutia podliehajúce dodatočnému rozhodnutiu členskej rady musia byť predložené členskej rade na odmietnutie, tieto rozhodnutia naberajú však právoplatnosť aj vtedy, keď o nich rozhodnuté nie je a to okamžite. Rozhodnutia podliehajúce potvrdzujúcemu rozhodnutiu členskej rady musia byť členskou radou schválené, aby nadobudli právoplatnosť. Rozhodnutia podliehajúce potvrdzujúcemu rozhodnutiu členskej rady sú vylúčenie členov a výročná správa o hospodárení občianskeho združenia.
Ods. 4) Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Všetci členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky informácie, dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok. Kontrolná rada je volená na jedenročné funkčné obdobie a odvolávaná členskou radou, pričom musí mať vždy minimálne dvoch členov. Odvolanie kontrolnej rady sa musí stať členskou radou na riadnej alebo mimoriadnej schôdzi na návrh minimálne jednej dvadsatiny členov.

 

Ods. 5/ Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom a dátumom narodenia. Rovnako musia oboznámiť členov občianskeho združenia záznamy o svojom majetku, príjme a hlavnom zdroji svojich príjmov.
ods. 6) Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5
Zásady hospodárenia

ods. 1) Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov, členských príspevkov, podnikania alebo z podielu dane.
Ods. 2) Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia kontrolná rada spoločne s výkonným výborom občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie členskej rade.

 

Ods. 3) Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj. Nie je dovolené ho po rozpustení alebo zrušení občianskeho združenia privatizovať, užívať pre ziskové účely alebo privlastniť pre občianske združenie, ktoré rovnako neudrží majetok v spoločnom vlastníctve a nepoužíva ho pre rovnaké ciele.
Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Článok 6

Racionálna diskusia

Vysvetlivka: Tento článok sa vzťahuje na pravidlá členstva a diskusie na zasadnutiach členskej rady a diskusie v komunikačných kanáloch združenia.

ods. 1) Základom racionálnej diskusie je rovnosť, rešpekt a kľud. Každý by mal mať približne rovnaký priestor, ak tento priestor chce využiť, každý by mal byť vypočutý a na každý argument by malo byť s rešpektom a kľudne odpovedané. Rešpekt zahŕňa nedopúšťanie sa porušenia osobnej integrity oponenta, rešpekt pred jeho slovom, priestorom, názormi. Rešpekt pred názormi nezahŕňa tlmenie a úpravu svojej kritiky, rovnako to nezahŕňa amnestiu pred povinnosťou, svoju pozíciu odôvodniť. Každá racionálna pozícia musí mať odôvodnenie, ktoré je aj viac než len subjektívny pocit alebo intuícia. Racionálna diskusia je tiež založená na dobrovoľnosti, t.z. každý má právo opustiť diskusiu. Na druhej strane by nemal toto právo zneužívať pre prospech svojej úspešnosti v argumentácii a opúšťať diskusiu len preto, lebo ju prehráva.

Ods. 2) Racionálna diskusia je charakterizovaná disciplínou, pravidlami a ako by niektorí povedali, diktatúrou pravdy. Súčasne ale akceptuje, že názory a pozície pochádzajú od tvorov, ktoré majú svoje chyby, potreby a iné povinnosti a nesú subjektívne skúsenosti, zážitky a postoje. Dôležitou súčasťou racionálnej diskusie je sledovanie striktných pravidiel a zákazov. Po prvé je zakázané klamať. Pravda je povinná. Povinné je najmenej priznať tú pravdu, ktorú človek považuje za pravdivú. Rovnako je povinné byť úprimný k sebe a ostatným. Toto nezahŕňa veci, ktoré zasahujú do súkromia človeka a ktoré nechce zdieľať s ostatnými. Rovnako by toto právo nemal zneužívať pre svoj prospech. Veci, ktoré sú zakázané, alebo by sa v racionálnej diskusii nemali robiť, je veľa a nemožno ich zhrnúť do jednoduchého zoznamu, ale ako pomôcka môže slúžiť vymenovať niekoľko argumentov, ktoré nie sú racionálne. Dôležité je tiež brať na ohľad, že ich stav ako neracionálne argumenty je tiež diskutovaný a rovnako je častokrát ťažké tieto argumenty jasne identifikovať.

ods. 3) Príklady zlej argumentácie:

Falošná dichotómia: p alebo q, p. čiže nie q. Komunizmus alebo prosperita. Komunizmus, teda žiadna prosperita.

Klam opačnej konzekvencie: keď p, potom q. q, čiže p. Keď komunizmus, hladomor. Hladomor, čiže komunizmus.

Klam negatívnej konzekvencie: keď p, potom q. nie q, čiže nie p. Keď kapitalizmus, prosperita. Žiadna prosperita, žiadny kapitalizmus.

ods. 4) „Zlé“ argumenty:

non causa pro causa. Dve udalosti sú spájané, ktorých kauzálnu spojitosť nemožno alebo nie je dokázať/ná. Venezuela, socializmus a kríza.

Cirkulárne, cyklické, alebo kruhové argumenty. Začínajú sa väčšinou niečím, čo nemožno dokázať, ani vyvrátiť. Ako ľudská príroda…

Kompozícia. Neplauzibilné prenášanie vlastností z častí na celok a opačne. Marx, antisemita. Antisemitizmus marxistický, marxizmus antisemitský.

Genetický argument. Stalinizmus pochádza z marxizmu. Marxizmus je zlý/stalinizmus je zlý/marxistický.

Ad hominem. Tu je dôležité pozorovať, že nie hocijaký argument vzťahujúci sa na osoby je ad hominem, jedine ak ten argument zneplatňuje oponentov argument alebo sa snaží ho oslabiť pred publikom.

Ipse dixit. Niekto povedal. Marx povedal. Tiež nie inherentne zlý argument, ale podľa situácie. Napríklad citovať klimatológov vo veciach klímy je racionálne.

Ad populum. Väčšina hovorí, čiže to je pravda. Väčšina si myslí, že komunizmus je diktatúra, čiže komunizmus je diktatúra.

Dôležitá poznámka: Argument môže byť logicky korektný, ale aj tak nepravdivý alebo manipulačný. Rovnako môže byť nekorektný, ale pravdivý a úprimný.

Ods. 4/ Na zasadnutiach členskej rady, na stretnutiach výkonného výboru a v komunikačných kanáloch združenia je principiálne zakázané nasledovné: klamať a zavádzať, zabraňovať šíreniu informácií a šíriť vedome falošné informácie, opakovane skákať do reči a vykrikovať do pléna, opakovane presahovať rečnícky čas, nezdeliť dôležité informácie a názory, ak je člen pri slove. Obzvlášť zakázané sú urážky hociakého typu, kričanie a nadávanie. Podľa vážnosti porušenia týchto zákazov môže byť po opakovanom porušení a napomenutí dotyčný člen vylúčený zo zasadnutia a minimálne po troch vážnych porušeniach a opakovanej neochote zmeniť svoje správanie vylúčený zo združenia.

Ods. 5) Komenty, posty a názory sú proti dobrým mravom, ak klamú, zavádzajú, dezinformujú, zle reprezentujú alebo sa správajú s nedostatočným ohľadom na osobnú dôstojnosť k druhému, napríklad ak sa vysmievajú.

Ods. 6) Urážka je vedomý a cielený útok na integritu a dôstojnosť človeka výrazmi, ktoré majú mentálne ublížiť. Častokrát sú používané vulgarizmy. Pri určovaní urážky je potrebné jednak brať na vedomie subjektívne rozhodovacie právo urazeného, inak subjektívne právo urážajúceho určiť, či išlo o úmysel, alebo nie a potom objektívne kritériá, podľa ktorých možno rozhodnúť, či došlo k urážke. Podobné pravidlá platia pri každom inom porušení racionálnej diskusie.

Ods. 7) Porušovanie racionálnej a vecnej diskusie nastáva vtedy, ak nie je odpovedané na argumenty, bez toho, že by diskutujúci/a dobrovoľne opustil diskusiu, ak sa používajú argumenty, ktoré sú iracionálne, ak sa odpovedá na argumenty čiastočne, ak sa diskusia vedie mimo tému za účelom manipulácie a argumentačného boja, ak sa nedodržiava rovný priestor diskutujúcim a stranám, ak sa používajú opätovne rovnaké argumenty a ak sa porušujú hore uvedené pravidlá.

Ods. 8/ Nie zakázané, ale principiálne nepovolené sú vyhýbanie sa odpovedi, čiastočné odpovede, úmyselné odvádzanie od témy, opakovanie tých istých argumentov inak než pre ich zdôraznenie, agresivita a zvýšený tón a zneužívanie práv a priestoru pre svoj prospech. Za tieto porušenia nemôže byť nikto vylúčený, musí byť ale napomenutý a môže mu byť odobratý rečnícky čas.

Ods. 9/ Ostatné porušenia sú povolené, ich porušenia môžu byť však na žiadosť člena zaznamené do protokolu.

Článok 7

Čo je reakčná pozícia

Vysvetlivka: Tento článok sa vzťahuje na pravidlá členstva a diskusie na zasadnutiach členskej rady, stretnutiach výkonného výboru a diskusie v komunikačných kanáloch združenia.

ods. 1) Rasistický je názor, koment alebo post vtedy, ak vedome, s úmyslom a cielene rozširuje presvedčenia o podradenosti alebo nadradenosti inej etnickej, náboženskej alebo národnostnej skupiny vo vlastnostiach, schopnostiach alebo iných charakteristikách, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť členom týchto skupín ujmu na osobnom zdraví, osobnosti, dôstojnosti a/alebo živote alebo povedie k obmedzeniu, či odobratiu ich ľudských a občianskych práv.

Rovnaké pravidlá sa týkajú šovinistických názorov v prípade triedy, inej sexuálnej orientácie, rodu a iných utlačovaných skupín.

Ods. 2) Reakčný je názor, koment alebo post vtedy, ak vedome, s úmyslom a cielene propaguje opätovný zákaz existujúcich práv rôznych skupín, alebo navrátenie týchto práv do horšieho stavu, propaguje návrat do minulých foriem ústavnej a spoločenskej organizácie, ktoré by viedli k zhoršeniu ľudských a občianskych práv a ak rozširuje predstavy o podradenosti rôznych skupín, o výhodách rôznych minulých foriem ústavnej a spoločenskej organizácie, rôznych foriem útlaku a vykorisťovania. Príklady reakčných názorov sú propagácia zákazu potratu, štrajku, rovného volebného práva, rôznych sociálnych práv ako práva na prácu, práva na zdravotnú starostlivosť, propagácia kriminalizácie iných sexuálnych orientácií, propagácia monarchických, fašistických režimov, propagácia sexistického a rasistického útlaku, popieranie sexistického, rasistického a iného útlaku, propagácia vykorisťovania.

Ods. 3) Obhajovanie a propagácia zločinov je vtedy, ak vedome, s úmyslom a cielene rozširuje, alebo obhajuje minulé zločiny režimov fašistických, stalinistických a antikomunistických alebo navádza k poškodeniu zdravia, osobnosti, dôstojnosti alebo ohrozeniu života alebo k obmedzeniu, či odobratiu ich ľudských a občianskych práv. Konkrétne príklady obhajoby a propagácie zločinov sú: pracovné tábory v Sovietskom zväze, holodomor, pracovné tábory fašistických režimov, ničiace tábory nacistického Nemecka, masové vraždy fašistických režimov v Kórei, Indonézii, Vietname, Čile, Argentíne a El Salvadori.

Ods. 4/ Na zasadnutiach členskej rady, stretnutiach výkonného výboru a komunikačných kanáloch združenia je principiálne zakázané šíriť reakčné názory, viď vyššie uvedené. Šírenie reakčných názorov je dôvodom pre vylúčenie zo zasadnutia a podľa vážnosti tohto názoru zo združenia. Napríklad propagácia minulých zločinov a propagácia pre podobný zločin dnes je dôvodom pre okamžité vylúčenie zo združenia.

 

Článok 8

Pravidlá riadenia elektronickej diskusie

Pripomienka: Pre elektronickú diskusiu platia všetky ostatné pravidlá racionálnej a antireakčnej diskusie.

ods. 1) Právomoci administrátoriek/ov sú:

Určovať iné členky/ov ako administrátorov/ky a moderátorov/ky

Vyhodiť administrátorky/ov a moderátorky/ov zo skupiny

Určovať nastavenia skupiny: názov, titulná fotografia a súkromie

Pridávať, schvaľovať členky/ov

Schvaľovať posty v skupine

Vymazať posty a komenty v skupine

Odstrániť a blokovať ľudí zo skupiny

Pripnúť príspevky na nástenku

Prístup k podporným informáciám

Právomoci moderátorov/iek sú:

Pridávať, schvaľovať členky/ov

Schvaľovať posty v skupine

Vymazať posty a komenty v skupine

Odstrániť a blokovať ľudí zo skupiny

Pripnúť príspevky na nástenku

Prístup k podporným informáciám

ods. 2) Špeciálne právomoci administrátoriek/ov:

Všetky užívania týchto právomocí podliehajú väčšinovému rozhodnutiu administratívneho výboru. K tomuto účelu by mali byť členovia výboru prítomní minimálne raz za deň. Minimálny limit na rozhodnutia je jeden deň. V prípade, že nie sú prítomní, je možné rozhodnúť bez ich účasti, ak ide o väčšinové rozhodnutie. V inom prípade nie je možné rozhodovať. Rozhodnutia o nastavení skupiny by mali podliehať konečnému rozhodnutiu členstva, ak o nich dočasne rozhodne administratívny výbor, musí toto rozhodnutie posunúť členstvu do 24 hodín na konečné rozhodnutie.

Ods. 3) Spoločné právomoci:

Niektoré právomoci podliehajú rozhodnutiu moderátorského výboru. Iné nepodliehajú a je ich možné padnúť sám, podľa protokolu. Niektoré je nutné posunúť konečnému rozhodnutiu členstvu. Všetky rozhodnutia podliehajú možnosti korektúry členstvom. Právomoci týkajúce sa rovnako administrátorov podliehajú rovnakým pravidlám ako moderátorom, až na právomoci moderátorského výboru, nad ktorým má administrátorský výbor kontrolnú a dodatočne rozhodovaciu právomoc, to znamená, že dodatočne môže rozhodovať o rozhodnutiach moderátorského výboru a moderátoriek/ov, nemôže však rozhodnutia nanucovať a ich sám iniciovať. Rozhodnutia moderátorského výboru podliehajú rovnakým pravidlám o hlasovaní ako rozhodnutia administratívneho výboru

ods. 4) Právomoci nepodliehajúce rozhodnutiu moderátorského výboru:

Pridávať, schvaľovať členky/ov

Schvaľovať posty v skupine (v prípade, že tak je uvedené v nastaveniach skupiny)

Pripnúť príspevky na nástenku

Obmedzenia: Nie je dovolené pridávať a schvaľovať členov, o ktorých moderátori/ky vedia, že to sú 1/ ľudia obhajujúci zločiny fašistických, stalinistických a antikomunistických režimov, 2/ že to sú ľudia s rasistickými, sexistickými, homofóbnymi, šovinistickými a inými reakčnými názormi, 3/ že to sú duplikované účty či účty bez jasnej identity

Nie je dovolené neschváliť (odmietnuť) žiadosť o členstvo bez toho, aby 1/ moderátor uviedol odôvodnenie výboru, 2/ moderátor informoval o rozhodnutiu, posunul ho ďalej výboru s odôvodnením do jednej hodiny od zamietnutia, 3/ o konečnom rozhodnutí bolo informované členstvo do 24 hodín od rozhodnutia

Rozhodnutie o schválení členky/a musí padnúť do 24 hodín od žiadosti

Nie je dovolené schváliť posty v skupine, ktoré 1/ obhajujú a propagujú zločiny fašistických, stalinistických a antikomunistických režimov, 2/ rozširujú rasistické, sexistické, homofóbne, šovinistické a iné reakčné názory, 3/ sú opakované posty člena nad ešte stanovený denný limit

Nie je dovolené neschváliť (zamietnuť) post bez toho, aby 1/ moderátor uviedol odôvodnenie výboru, 2/ moderátor informoval o rozhodnutí, posunul ho ďalej výboru s odôvodnením do jednej hodiny od zamietnutia.

Pripnúť príspevky na nástenky sa musia v prípade, ak ide o 1/ hlasovanie členstva, 2/ výsledky hlasovania členstva, 3/ zverejnenia činnosti výborov členstvu

sa nesmú v prípade, ak ide o 1/ pripnutie nad ešte stanovený týždenný limit, 2/ pripnutie príspevkov, porušujúcich dobré mravy a racionálnu diskusiu, alebo príspevky propagujúce zločiny atď a rasistické atď názory, ktoré ešte podliehajú rozhodnutiu o ich odstránení

ods. 5) Právomoci podliehajúce rozhodnutiu moderátorského výboru:

Vymazať posty a komenty v skupine

O vymazávaní komentov rozhoduje jednotlivý moderátor, jeho rozhodnutie podlieha konečnému rozhodnutiu moderátorského výboru a dodatočnému (možnému) rozhodnutiu administratívneho výboru. O vymazávaní postov rozhoduje moderátorský výbor s dodatočným (možným) rozhodnutím administratívneho výboru.

Obmedzenia: Nie je dovolené vymazať komenty bez toho, aby moderátor/ka 1/ napomenul člena/ku aspoň jeden krát, 2/ uviedol odôvodnenie členovi/ke a moderátorskému výboru, 3/ moderátor/ka informoval o rozhodnutí, posunul ho ďalej výboru s odôvodnením do jednej hodiny od zamietnutia

Vymazať komenty sa musia, ktoré 1/ obhajujú a propagujú zločiny fašistických, stalinistických a antikomunistických režimov, 2/ rozširujú rasistické, sexistické, homofóbne, šovinistické a iné reakčné názory

Je dovolené vymazať komenty len vtedy, ak 1/ vyššie uvedené, 2/ ak porušujú dobré mravy, 3/ urážajú alebo útočia na diskutujúceho/u , 4/ porušujú, alebo narúšajú racionálnu diskusiu, 5/ spamujú, teda ide o viac ako tri komenty za sebou

Nie je dovolené vymazať posty bez toho, aby moderátor/ka 1/ napomenul člena/ku aspoň jeden krát, 2/ uviedol odôvodnenie členovi a administratívnemu a moderátorskému výboru, 3/ moderátor/ka informoval o rozhodnutí, posunul ho ďalej výboru s odôvodnením do jednej hodiny od zamietnutia

Vymazať posty sa musia, ktoré 1/ obhajujú a propagujú zločiny fašistických, stalinistických a antikomunistických režimov, 2/ rozširujú rasistické, sexistické, homofóbne, šovinistické a iné reakčné názory

ods. 6) Právomoci podliehajúce rozhodnutiu moderátorského a administratívneho výboru:

Odstrániť a blokovať ľudí zo skupiny

O odstránení človeka zo skupiny smie rozhodovať len moderátorský spolu s administratívnym výborom s dodatočným rozhodnutím členstva najneskôr o 24 hodín po rozhodnutí výborov. Pravidlá hlasovania rovnaké. O blokovaní človeka zo skupiny smie rozhodovať len moderátorský spolu s administratívnym výborom s konečným rozhodnutím členstva najneskôr o 24 hodín po rozhodnutí výborov.

Obmedzenia: Nie je dovolené odstrániť človeka zo skupiny bez toho, aby výbory 1/ napomenuli člena/ku aspoň tri krát, 2/ uviedli odôvodnenie členovi/ke a členstvu

Je dovolené odstrániť človeka len vtedy, ak 1/ obhajuje a propaguje zločiny fašistických, stalinistických a antikomunistických režimov, 2/ rozširuje rasistické, sexistické, homofóbne, šovinistické a iné reakčné názory, inak v prípade podnetu k hlasovaniu členstvom

Nie je dovolené blokovať človeka zo skupiny bez toho, aby výbory 1/ napomenuli člena/ku aspoň päť krát, 2/ uviedli odôvodnenie členovi/ke a členstvu, 3/ posunuli konečné rozhodnutie členstvu

Je dovolené odstrániť človeka len vtedy, ak 1/ obhajuje a propaguje zločiny fašistických, stalinistických a antikomunistických režimov, 2/ rozširuje rasistické, sexistické, homofóbne, šovinistické a iné reakčné názory, inak v prípade podnetu k hlasovaniu členstvom.

 

Článok 9
Rozpustenie občianskeho združenia a záverečné ustanovenia

ods. 1) občianske združenie nemôže byť rozpustené bez toho, aby došlo k splneniu cieľov združenia a bez stanovenia prostriedkov, pomocou ktorých bude tento cieľ naďalej napĺňaný. To znamená, že ak bude združenie rozpustené, musí byť zabezpečené, aby všetky jeho ciele boli naďalej naplňované. Občianske združenie tiež nemôže byť rozpustené bez rozhodnutia členskej rady s potrebnou dvojtretinovou väčšinou a majetok občianskeho združenia nesmie byť odovzdaný fyzickej alebo právnickej osobe alebo inému združeniu, ktoré nemá rovnaké ciele a rovnako neudrží majetok v spoločnom vlastníctve členov.

ods. 2) Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Tieto stanovy boli vyhotovené dňa 1.10.2018

Pridaj komentár

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s